Ako evidovať tržby III – Pokladničný doklad

Reading Time: 2 minutes

Pokladničný doklad, bločik, faktúra. Spotrebiteľ, klient či zákazník by tieto doklady preukazujúce kúpu výrobku alebo služby mal obdržať vždy. Pokladničný doklad však neslúži iba ku kontrole správnosti ceny. K čomu ešte slúži?

Pokladničný doklad

Podnikateľ má povinnosť po zaevidovaní tržby v ERP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad. Musí to byť vždy originál. Nikdy to nesmie byť kópia dokladu alebo iný doklad o prijatí tržby. Pokladničný doklad obsahuje:

 • daňový kód ERP
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom DPH
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom DPH
 • ochranný znak
 • poradové číslo od poslednej dennej uzávierky
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu
 • označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby DPH
 • cenu tovaru alebo služby
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto
 • základ, sadzbu a výšku DPH
 • zaokrúhlenie ceny
 • celkovú sumu platenej ceny

Pokladničný doklad môže obsahovať aj QR kód alebo unikátny identifikačný kód vygenerovaný pokladnicou. Pokladničný blok je podnikateľ povinný vyhotoviť vždy:

 • pri platbe v hotovosti
 • pri platbe nahradzujúcej hotovosť – platobná karta
 • pri úhrade faktúry v hotovosti alebo platobnou kartou

Vklad hotovosti do ERP

Po odvedení dennej tržby sa stane, že v pokladni chýba dostatok hotovosti. Situácia môže nastať napríklad v prípade, keď po otvorení prevádzky príde zákazník, zaplatí za službu alebo tovar vyššou bankovkou a ľudovo povedané, predavač mu „nemá ako vrátiť“. V tomto prípade nastáva stav, že podnikateľ do pokladne vloží hotovosť. Tento vklad musí byť evidovaný bezprostredne po vložení vystavením pokladničného dokladu označeného slovom „VKLAD“. Z povinných údajov na pokladničnom doklade neobsahuje ochranný znak, označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby, cenu tovaru alebo cenu služby, zaokrúhlenie ceny, celkovú sumu platenej ceny a údaje súvisiace s DPH. Tento pokladničný doklad si musí podnikateľ uchovať pre prípad kontroly počas celého dňa prevádzky.

Kedy je pokladničný doklad neplatný?

Existujú aj situácie, kedy z ERP vyjde pokladničný doklad, ktorý však nemožno považovať za platný. Táto situácia nastáva v týchto prípadoch:

 1. pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky
 2. pri uvedení ERP do prevádzky a po jej oprave
 3. v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v ERP

Takýto pokladničný doklad musí mať rovnako ako vklad označenie „NEPLATNÝ DOKLAD“, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, že neslúži ako doklad. V každom treťom riadku musí obsahovať slová „NEPLATNÝ DOKLAD“. Obsahuje rovnaké náležitosti ako platný doklad, neobsahuje však ochranný znak.

V ktorých prípadoch sa doklad z ERP považuje za zjednodušenú faktúru pre účely DPH?

Za zjednodušenú faktúru môžeme považovať aj doklad vyhotovený ERP, ak:

 • cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1000 eur
 • cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (platobnou kartou) nie je viac ako 1 600 eur

Pozrite sa na svoj pokladničný doklad z posledného nákupu. Spĺňa všetky náležitosti?