Vyznáte sa vo svojej výplatnej páske?

Reading Time: 3 minutes

Každá výplatná páska môže vyzerať inak, podľa toho, v akom mzdovom programe ju vaša firma spracováva. Napriek tomu existujú základné údaje, ktoré nemôžu na výplatnej páske chýbať.

Každá by mala obsahovať informácie o zamestnancovi a jeho zamestnávateľovi. Jedná sa predovšetkým o meno, osobné číslo zamestnanca, zdravotnú poisťovňu a obdobie za ktoré je mzda vyplácaná. Tieto údaje sa väčšinou uvádzajú v hlavičke výplatnej pásky.

V našom prípade máme k dispozícii výplatnú pásku pána Nového, ktorý pracuje v spoločnosti NeoTax. Výplatná páska je za mesiac október. Pán Nový má evidenčné číslo 152 a je poistený vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Vyznáte sa vo svojej výplatnej páske.docx Dokumenty Google.png

Ďalšie položky na výplatnej páske v záhlaví sa týkajú dovolenky. Z výplatnej pásky vieme jednudocho vyčítať, na koľko dní má pán Nový v roku 2016 nárok, koľko dní už vyčerpal a koľko dní mu ešte zostáva do konca roka.

Medzi prvé údaje na výplatnej páske pod hlavičkou väčšinou patria odpracované dni, odpracované hodiny a údaje o vybraných počtoch dní dovolenky.

Číslo priemer – dovolenka nám slúži na vypočítanie náhrad v prípade ospravedlnenej absencie. Toto číslo hovorí o tom, koľko peňazí dostaneme za hodnu alebo deň PN, dovolenky, či návštevy u lekára, apod. Priemerná suma nevychádza len zo základnej mzdy, ale taktiež zo všetkých odmien, príplatkov a ďalších variabilných zložiek za posledné tri mesiace. Práve preto sa oplatí čerpať dovolenku po štvrťroku, v ktorom boli vyplácané odmeny.

Za týždeň dovolenky potom môžeme získať paradoxne viac peňazí, ako keby sme chodili do práce.

O trochu komplikovanejší je rozpis hrubej mzdy. Tá obsahuje základný zmluvný plat a ďalšie pohyblivé zložky. Pohyblivé zložky môžu byť ale aj nemusia byť vyplácané každý mesiac. Jedná sa o príplatky za prácu nadčas, sviatok, víkend, či za prácu v sťažených pracovných podmienkach alebo za pracovnú pohotovosť. Ďalšou položkou sú odmeny, prípadne osobné ohodnotenie. Pohyblivé zložky sú závislé na danej profesii a odvetví.

Pán Nový má základnú mzdu 700 €, a mimoriadnu odmenu 200 €. Hrubá mzda pána Nového je 900 €.

Pokiaľ by neexistovaly žiadne odvody a dane, bola by výplata pána Nového 900 €.

Bohužiaľ pre pána Nového v Slovenskej republike odvody existujú. Medzi povinné odvody patrí odvod na sociálne a zdravotné poistenie. V rámci sociálneho poistenia platíme poistenie: nemocenské, starobné, invalidné a v nezamestnanosti. Na sociálnom poistení tak musí každý zamestnanec zaplatiť 9,4% a na zdravotné poistenie 4%  z hrubej mzdy. Tieto peniaze sú pánovi Novému strhnuté zo mzdy a platené jeho zamestnávateľom príslušnej inštitúcii.

Sociálne poistenie                         9,4% * 900                         84,60 €
Zdravotné poistenie                     4,0% * 900                         36,00 €   
Celkom                                             13,4%*900                        120,60€

To ale zďaleka nie je všetko. Povinnosťou každého zamestnávateľa je zaplatiť za svojho zamestnanca ďalších 25,2% na sociálne poistenie a 10% na zdravotnom poistení.

Spoločnosť NeoTax tak za pána Nového zaplatí ďalších 316,80 € na sociálnom poistení a 90 € na zdravotnom poistení.

Sociálne poistenie                        25,2% * 900                        226,80 €
Zdravotné poistenie                     10,0% * 900                         90,00 €   
Celkom                                            35,2%*900                          316,80€

A nemôžme zabudnúť ani na dane. V každej výplatnej páske existuje políčko nazvané celková cena práce. Pod pojmom celková cena práce sa ukrýva hrubá mzda (900 €) navýšená o sociálne a zdravotné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, a teda o 35,2% ( 316,80 € ). Superhrubá mzda pána Nového je 1216,80 €.

Daň v Slovenskej republike je 19% a tu pozor. Daň sa počíta zo mzdy, od ktorej sú odpočítané odvody na sociálne a zdravotné poistenie a tiež odpočítateľná položka na daňovníka.

Daň pána Nového je 87,86 € (19%*462,46 = 87,86 €). Suma 462,46 sa vypočítala nasledovne: hrubá mzda 900 – odvody za zamestnanca spolu 120,60 – nezdaniteľná časť na daňovníka 316,94 = 462,46 €.

Suma uvedená ako daň – mesačné zálohy môže byť ešte ponížená v prípade, že má zamestnanec nárok na daňový bonus, ktorý sa odpočíta od vypočítanej dane (o daňovom bonuse sme sa rozpísali tu).

Ľudia s vysokým príjmom musia platiť vyššiu ako 19% daň a to 25% daň. Táto daň sa musí platiť ak mesačný základ dane = hrubá mzda – odvody do poisťovní je vyššia ako 2918,52 €.

A koľko peňazí si pán Nový skutočne odnesie domov? Správna odpoveď je 661,74 €. Jedná sa o jeho hrubú mzdu zníženú o sociálne a zdravotné poistenie, daň a prípadné zrážky. V prípade pána Nového sa jedná o zrážku za stravné lístky – 29,80 €.

Hrubá mzda                                       900,00 €
Sociálne poistenie                                84,60 €
Zdravotné poistenie                             36,00 €
Daň po uplatnení zliav                          87,86 €
Čistá mzda                                          691,54 €
Zrážka za stravné lístky                       29,80 €                                    
Mzda odoslaná na účet                        661,74 €

Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.