Dostala som do daru nehnuteľnosť. Ako podám daňové priznanie?

Reading Time: 2 minutes

Predali ste nehnuteľnosť, ktorú ste dostali darom? Ako správne vyplniť príjem z predaja nehnuteľnosti?

Pokiaľ darovanú nehnuteľnosť vlastníte viac ako 5 rokov, sú príjmy z predaja nehnuteľnosti oslobodené od dane a daňové priznanie nepodávate.

Ako je to však s vlastníctvom do 5 rokov? Čo uplatniť vo výdavkoch?

Pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním sa posudzuje fakt, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie:

  • ak by bol príjem oslobodený od dane, výdavkom je cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania (určená znaleckým posudkom v čase darovania)

Pokiaľ ste dostali nehnuteľnosť ako dar:

  1. do 31.12.2015, výdavkom bude tzv. reprodukčná obstarávacia cena – určená je znalecký posudkom k času darovania
  2. po 31.12.2015, výdavkom bude cena v čase darovania – určená je tiež znaleckým posudkom v darovacej zmluve
  • ak by príjem nebol oslobodený od dane, výdavkom je obstarávacia cena – cena, za ktorú darca nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva
Príklad 1:
Adam v máji 2018 predal byt, ktorý dostal do daru od svojho otca v roku 2010. Otec nadobudol byt v roku 2000 dedením po svojom otcovi. Zdaní Adam tento príjem?
Odpoveď:
Príjem z predaja bytu je od dane oslobodený, keďže je splnená podmienka 5 rokov vlastníctva. Adam nemá povinnosť podať daňové priznanie.
Príklad 2:
Richard v máji 2018 predal dom, ktorý dostal do daru od svojej mamy v roku 2015. Jeho mama nadobudla nehnuteľnosť reštitúciou v roku 2010. Podlieha tento príjem zdaneniu?
Odpoveď:
Richard nespĺňa podmienku vlastníctva 5 rokov, aby mohol byť tento príjem oslobodený od dane. Má povinnosť tento príjem zdaniť podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Prizná ho ako iné príjmy (príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti). Keďže jeho mama v čase darovania spĺňala podmienku oslobodenia (dom nadobudla reštitúciou), ako výdavok pri príjme z predaja uvedie reprodukčnú obstarávaciu cenu (na základe znaleckého posudku v čase darovania).
Príklad 3:
Ján dostal do daru pozemok v roku 2014. V máji 2018 sa ho Ján rozhodol predať. Darca v čase darovania nebol vlastníkom pozemku 5 rokov. Čo si Ján môže dať do výdavkov?
Odpoveď:
Pri predaji darovanej nehnuteľnosti, ktorá v čase darovania nebola oslobodená od dane, sa za výdavok považuje cena, za ktorú obstaral nehnuteľnosť darca
Príklad 4
Pán Jozef v máji 2018 predal chalupu, ktorú nadobudol darovaním v roku 2016. Darca kúpil chalupu v roku 2005. Platí pán Jozef daň z príjmu z nehnuteľnosti?
Odpoveď:
Pán Jozef nesplňuje podmienku 5 rokov vlastníctva, čiže príjem z predaja chalupy zdaní v daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických osôb typu B. Darca v čase darovania spĺňal podmienky oslobodenia a keďže darovaniu došlo po 31.12.2015, ako výdavok uvedie cenu zistenú na základe znaleckého posudku v čase darovania

Príjem z predaja nehnuteľnosti si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.