Daň z motorových vozidiel II

Reading Time: 4 minutes

V článku Daň z motorových vozidiel I si môžete prečítať čo je to daň z motorových vozidiel, na ktoré vozidlá sa vzťahuje, ktoré vozidlá tejto dani nepodliehajú, kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť a ako, kedy a kam podať daňové priznanie. V tomto článku sa dozviete viac ohľadom sadzby dane, platby a preddavkov na daň.

 

Ročná sadzba dane

Ročná sadzba dane je uvedená  v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Podľa kategórie vozidla a objemu valcov vyberiete z tabuľky príslušnú ročnú sadzbu pre vaše vozidlo. Pre motocykle, trojkolky, štvrokolky, osobné automobily, autobusy a nákladné vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina je priradená ročná sadzba dane – 0 eur. 

Ročná sadzba dane pre motocykle, trojkolky, štvrokolky a osobné autá

Ročná sadzba dane pre autobusy, nákladné a prípojné vozidlá

Ako sa upravuje ročná sadzba dane?

Sadzba dane uvedená v tabuľke vyššie sa upravuje podľa mesiaca, v ktorom bolo vozidlo evidované (tento údaj nájdete v technickom preukaze v časti II) takto:

 

Na hybridné vozidlá si môžete znížiť viac

V prípade hybridného motorového alebo elektrického vozidla a vozidla s pohonom na zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo na vodíkový pohon sa sadzba dane zníži ešte o 50 %.

POZOR! Zápis, že ide o hybridné vozidlo, v technickom preukaze nenájdete. Je v ňom uvedený iba druh paliva. Hybridné vozidlo musí mať dva zdroje energie (spaľovací motor a elektromotor). Preto kombinácia benzín a LPG nie je hybrid, ale dvojpalivové vozidlo.

 

Príklad: Ako sa upraví ročná sadzba dane pre hybridné elektrické vozidlo s dátumom prvej evidencie 30.12.2014 pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2017?

V novembri 2017 uplynie 36 mesiacov od prvej evidencie vozidla. Za mesiace január – november sa podľa tabuľky vyššie sadzba dane zníži o 25 %, za december sa zníži o 20 %. Výsledná suma sa ešte zníži o 50 %, keďže sa jedná o hybridné vozidlo.

 

Preddavky na daň

Preddavok na daň je platbou, ktorú je majiteľ vozidla povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia buď štvrťročne alebo mesačne. Preddavky na daň sa neplatia v prípade, ak výška predpokladanej dane (súčet upravenej ročnej sadzby dane na vozidlo) k 1. 1. nepresiahne 700 eur.

 

Štvrťročné preddavky sa platia vtedy, ak je výška predpokladanej dane vyššia ako 700 eur a zároveň nižšia ako 8300 eur. Tieto preddavky sa platia vo výške 1/4 predpokladanej dane. Sú splatné do konca štvrťroka.

Príklad: Výška predpokladanej dane k 1. januáru je 8 000 eur.

V tomto prípade vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 000 eur (4 x 2 000 eur).

 

Mesačné preddavky sú povinné vtedy, ak výška predpokladanej dane presiahne 8300 eur. Preddavky sa platia vo výške 1/12 predpokladanej dane. Sú splatné do konca mesiaca.

Príklad: Výška predpokladanej dane k 1. januáru je 12 000 eur.

Tu vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1000 eur (12 x 1000 eur).

 

Platenie dane

Každý daňovník má pridelené vlastné číslo účtu – osobné číslo daňovníka (OÚD). O pridelenie môžete zažiadať priamo formou generátora na stránkach Finančnej správy. Jednoducho vložíte rodné číslo alebo DIČ do políčka, opíšete kontrolný kód a dáte vyhľadať.

Po zadaní údajov vám systém priradí 10 miestne číslo, ktoré tvorí OÚD. To si môžete poslať na svoju emailovú adresu.

Na úhradu konkrétnej dane (daň z príjmu motorových vozidiel) je nutné si číslo účtu poskladať. Platbu totiž je potrebné previesť na číslo účtu, ktoré sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, nasleduje OÚD a za lomítkom je kód Štátnej pokladnice. Ako bude vyzerať číslo účtu, na ktorý musíte zaplatiť daň z motorového vozidla? Prečíslie je 501163-8XXXXXXXXX/0810. (X nahradíte vlastným OÚD).

5XXXXX 8XXXXXXXXX / 8180
predčíslie označujúce druh dane   základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD)   kód Štátnej pokladnice
 

Aby to ale nebolo také jednoduché, od roku 2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu IBAN. Naše číslo účtu musíte teda previesť do medzinárodného formátu IBAN. Užitočnou pomôckou môže byť generátor a validátor IBAN, ktorý číslo účtu prevedie do medzinárodného formátu. Ešte zostáva doplniť variabilný symbol. Ten si musíte opäť poskladať podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovanie platby dane.

 

Ako vypočítať pomernú časť dane?

Ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, zaplatíte tzv. pomernú časť dane. Tá sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Lehota na zaplatenie pomernej časti je do 31. januára nasledujúceho roka. Je teda zhodná s termínom na podanie daňového priznania z dane z motorových vozidiel.

Príklad: U vozidla vznikla daňová povinnosť v júni (bolo použité na podnikanie sedem mesiacov). Ročná sadzba dane u vozidla je 1 755 eur (34t, 4 nápravy). Prvá evidencia vozidla 8.12.2014.

Ročná sadzba sa zníži o 25 % (1755-25%) = 1316,25. Pomerná časť sa vypočíta takto: 1316.25/12*7 = 767.81. Pomerná časť dane pre vozidlo je 767,81 eur.


Daň z motorových vozidiel si jednoducho spracujete aj sami na www.OnlinePriznanie.sk.