Daň z motorových vozidiel I

Reading Time: 3 minutes

Používanie pozemných komunikácií, ciest a diaľnic je pre auto využívané k podnikaniu „spoplatnené“ daňou z motorových vozidiel. Medzi ľuďmi je známejší pojem cestná daň. V dnešnom článku sa dozviete, kto je povinný platiť cestnú daň, na aké typy vozidiel sa vzťahuje, kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť, ako sa priznáva daň, kde a do kedy sa podáva, čo je to oznamovacia povinnosť a miestna príslušnosť.

 

Kto má povinnosť platiť daň z motorového vozidla?

Daň z motorového vozidla sa platí z vozidla používaného na podnikanie. V osvedčení o evidencii vozidla (technický preukaz) je zapísaný tzv. držiteľ vozidla. Práve on má povinnosť podávať daň za toto motorové vozidlo.

 

Na aké typy vozidiel sa vzťahuje táto daň?

 • L1e až L7e – motocykle, trojkolky a štvorkolky,
 • M1 – osobné automobily,
 • M2 a M3 – autobusy,
 • N1  až N3 – nákladné automobily,
 • O1 až O4 – prípojné vozidlá (prívesy)

Existujú aj vozidlá oslobodené od dane?

 • vozidlo používané na skúšobné jazdy s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M,
 • špeciálne vozidlo (tento fakt je uvedený v technickom preukaze vozidla) a zároveň je určené len na vykonávanie špeciálnych činností, bez možnosti prepravy *.  Ide o špeciálne vozidlá (obytný automobil, samohybný žeriav, ostatné špeciálne vozidlá: autorýpadlo, karoséria cisternová na polievanie, čerpadlo betónu, drvič kameňa, elektrocentrála, karoséria hasičská, karoséria hasičská s rebríkom, kompresor, karoséria laboratórna, karoséria montážna, pojazdná dielňa, pojazdná knižnica, pojazdná kuchyňa, pojazdná lanovka, pojazdná predajňa, karoséria policajná, karoséria rozhlasová, karoséria sýpacia, karoséria technicko-zásahová, karoséria televízna, vrtná súprava, karoséria vyprosťovacia, vysprávková súprava, karoséria záchranárska, zdvíhacia plošina) **
* Aby bolo špeciálne vozidlo oslobodené od dane, musia byť splnené všetko 3 podmienky
** Nariadenie vlády c. 140/2009 Zb. z. a Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 106/2018 Zb. z,

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla na podnikanie. To znamená, že keď ste začali používať auto k podnikaniu 12. marca, daňová povinnosť vzniká k 1. marcu. O vzniku daňovej povinnosti informujete daňový úrad v daňovom priznaní.

 

 

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • k zmene držiteľa vozidla,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ. v

Zánik daňovej povinnosti sa, rovnako ako vznik, uvedie v daňovom priznaní.

 

Oznamovacia povinnosť

sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti mimo uvedenia do daňového priznania vtedy, keď vozidlo nebolo použité k podnikaniu počas celého obdobia ani jeden deň, prípadne sa vozidlo nevyskytovalo v účtovníctve. Lehota na oznámenie tejto skutočnosti je do 31. januára nasledujúceho roka, ktorého sa tieto skutočnosti týkajú. (Ak ste nepoužili vozidlo počas celého roka v roku 2018, povinnosť oznámiť to máte do 31. 1. 2019).

 

Ako a kedy podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva najneskôr do 31. januára. Tento deň je zároveň dňom splatnosti. Výnimku v podaní priznania má iba podnikateľ, ktorý:

 • sa zrušil bez likvidácie – daňové priznanie podáva nástupca do jedného mesiaca od zrušenia. Tento deň je zároveň dňom splatnosti.
 • sa zrušil s likvidáciou – daňové priznanie podáva likvidátor do jedného mesiaca od zrušenia. Tento deň je zároveň dňom splatnosti.
 • je v konkurze – daňové priznanie podáva správca v konkurznom konaní do jedného mesiaca od vstupu do konkurzu. Tento deň je zároveň dňom splatnosti
 • ukončil podnikanie – daňové priznanie podáva daňovník do jedného mesiaca od ukončenia. Tento deň je zároveň dňom splatnosti.
 • zomrel – daňové priznanie podáva dedič do troch mesiacov od úmrtia (POZOR! Nie od dedičského konania). Tento deň je zároveň dňom splatnosti. Ak dedič nemôže dodržať lehotu, môže podať daňovému úradu žiadosť o predĺženie lehoty02

Kam podať daňové priznanie?

Dôležitú úlohu zohráva sídlo právnickej osoby príp. trvalý pobyt fyzickej osoby, ak sa jedná o SZČO.

 

Príklad č. 1

Adam je podnikateľ – fyzická osoba (SZČO) s trvalým pobytom v Trenčíne používa vozidlo na podnikanie so žilinským evidenčným číslom. Kam podá Adam daňové priznanie?

V tomto prípade sa jedná o miestnu príslušnosť podľa trvalého pobytu fyzickej osoby. Adam podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na Daňovom úrade v Trenčíne.

 

Príklad č. 2 

Firma XYZ s. r. o. so sídlom v Nitre  používa na podnikanie vozidlo s banskobystrickým evidenčným číslom. Kam podá firma XYZ s. r. o. daňové priznanie?

V tomto prípade sa jedná o miestnu príslušnosť podľa sídla daňovníka. Firma XYZ s. r. o. podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na Daňovom úrade v Nitre.

 

A ako je to s platbou? Všetko o platení dane z motorových vozidiel nájdete v článku Daň z motorových vozidiel II.


Daň z motorových vozidiel si jednoducho spracujete aj sami na www.OnlinePriznanie.sk.