Ako vybaviť príplatok k prídavku na dieťa?

Reading Time: 2 minutes

V článku Ako vybaviť prídavok na dieťa? si môžete prečítať všetko o najznámejšom prídavku, ktorý štát poskytuje. Viete ale, že existuje aj príplatok k prídavku na dieťa? Kedy naň vzniká nárok? Za akých podmienok a v akej výške sa poskytuje? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky sa dozviete práve v tomto článku. Čítajte ďalej.

 

Čo je to príplatok k prídavku na dieťa?

Je to druh štátnej sociálnej dávky, ktorou štát pripláca rodičovi k prídavku na nezaopatrené dieťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu. Viac o príplatku k prídavku na dieťa si môžete prečítať na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Kedy vzniká nárok na tento príplatok?

 • žiadateľ sa stará o nezaopatrené dieťa
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR
 • poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok, dochodkovú dávku v cudzine inou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus (napr. druhý rodič)
 • nevykonáva zárobkovú činnosť
 • nemá priznaný daňový bonus na  nezaopatrené dieťa, na ktoré si rodič uplatnil nárok na prídavok na dieťa.
Poznámka: Splnenie podmienok nároku na príplatok k prídavku sa sleduje u žiadateľa a súčasne aj u ďalšej fyzickej osoby, ktorá si môže uplatniť daňový bonus (napr. u druhého rodiča).

 

Kedy zaniká nárok na tento príspevok?

 • Žiadateľ si môže uplatniť nárok na príplatok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

 

Aké doklady potrebujem k vybaveniu príplatku?

 • Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa
 • občiansky preukaz
 • rozhodnutie o priznaní dôchodku (pokiaľ ste ho v žiadosti uviedli v časti B a F)
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne, že rodič je verejne alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistený v SR

 

Ako a kde môžem podať žiadosť?

 • osobne na pobočke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • elektronicky

 

Kto vypláca prídavok k prídavku na dieťa?

 

Ako často je príplatok vyplácaný?

 • 1x mesačne

 

Aká je výška prídavku na dieťa?

 • 11.10 eur
* Výška prídavku na dieťa je upravovaná Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 234/2017 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a prípatku k prídavku na dieťa

 

Koľko zaplatím za vybavenie tohoto prídavku?

 • tento príspevok vybavíte bez poplatku