Ako vybaviť prídavok na dieťa?

Reading Time: 3 minutes

Čo je prídavok na dieťa?

Je to štátna sociálna dávka poskytovaná štátom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Štát týmto príspevkom finančne pomáha pokryť potreby dieťaťa každý mesiac najdlhšie do 25 rokov veku dieťaťa. K prídavku na dieťa sa v určitých prípadoch viaže aj príplatok k prídavku na dieťa. O tom, či naň máte alebo nemáte nárok sa dozviete v článku Ako vybaviť príplatok k prídavku na dieťa?

 

Kedy vzniká nárok na tento prídavok?

Podmienkami na vznik nároku sú:

 • starostlivosť o dieťa – nárok vzniká rodičovi, ktorý sa stará o výchovu a výživu dieťaťa, má na území SR trvalý pobyt (v prípade cudzincov stačí prechodný pobyt). Nárok vzniká vždy iba jednému z rodičov (aj v prípade, keď obaja splňujú podmienky dané zákonom).
 • nezaopatrenosť dieťaťa – jedná sa o nezaopatrené dieťa žijúce s rodičom v spoločnej domácnosti, nárok vzniká do dovŕšenia 25 rokov dieťaťa. Nezaopatrenosť znamená, že dieťa je buď študentom základnej, strednej, vysokej školy prezenčnou formou (denné štúdium).
* úplné znenie Zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa citujúceho nezaopatrené dieťa nájdete TU

 

Kedy nevzniká nárok na tento príspevok?

Nárok nevznikne ak:

 • je dieťa na základe rozhodnutia súdu umiestnené do špeciálneho výchovného zariadenia (polepšovne, reedukačného centra)
 • je dieťa vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody
 • sa dieťa a rodič zdržujú v nečlenskom štáte EÚ a počas tohoto pobytu rodič nie je zdravotne poistený v SR

 

Aké doklady potrebujem o vybaveniu tohoto príspevku?

 • Žiadosť o prídavok na dieťa
 • občiansky preukaz (u cudzincov – cestovný doklad a doklad o povolení na trvalý alebo prechodný pobyt)
 • rodný list dieťaťa (originál i kópiu)
 • doklad o povolení na trvalý alebo prechodný pobyt u dieťaťa, ktoré je cudzincom alebo sa narodilo v cudzine
 • v prípade zahraničného Slováka – preukaz zahraničného Slováka
 • v prípade zverenia dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov – právoplatné rozhodnutie súdu

POZOR!

Po dovŕšení 3 rokov dieťaťa má rodič povinnosť informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, ako bude zabezpečená starostlivosť o dieťa do začiatku povinnej školskej dochádzky! Rodič musí doručiť vyplnené tlačivo Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa potvrdené právnickou osobou (MŠ, jasle, súkromná MŠ). Pri nedodaní tohoto oznámenia bude príspevok na dieťa pozastavený!

 

Ako a kde môžem podať žiadosť?

 • osobne na pobočke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • elektronicky

 

Kto vypláca prídavok na dieťa?

 

Ako často je tento príspevok vyplácaný?

 • 1x mesačne za predchádzajúci mesiac (v máji dostanete vyplatené za mesiac apríl). Prídavok sa vyplatí za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca (napr. žiadosť bola podaná v polovici mesiaca).

Aká je výška prídavku na dieťa?

 •  23.68 eur mesačne
* Suma prídavku na dieťa sa upravuje vždy od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent.
** Výška prídavku na dieťa je upravovaná Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 234/2017 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a prípatku k prídavku na dieťa

 

Koľko zaplatím za vybavenie tohoto prídavku?

 • tento príspevok vybavíte bez poplatku